Nyt kvotesystem

I efteråret 2005 vedtog et snævert flertal i Folketinget at privatisere hovedparten af Danmarks demersale fiskearter i foreløbig syv år ved at indføre fartøjskvoteandele, FKA.

Det betyder, at kvoterne fra og med januar 2007 kan sælges sammen med den enkelte båd. Hensigten er, at de, der vil ud af erhvervet, kan sælge deres FKA, mens de, der vil satse på at blive i erhvervet, kan sikre sig fangstmuligheder ved at købe FKA.

For at bremse privatiseringens negative følger for fiskerflådens størrelse har regeringen til en start besluttet, at de FKA, bådejeren får forærende af staten, ved salg er bundet til båden i to år, hvis man vil beholde de tilladte havdage, der hører til. Efter denne periode kan man tage de FKA, man har købt op, fra de både, der følger med, og flytte dem over på det skib, man vil beholde.

Denne beslutning vil få langsigtede og drastiske følger for hele det danske fiskeri og dermed også for kystfiskeriet i Han Herred. Selv om der umiddelbart ikke er den store forskel at se, fordi det samlede antal fartøjer endnu er intakt, så igangsatte den nye regulering allerede fra årsskiftet 2006 en eksplosiv handel med FKA-fartøjer, som generelt er blevet koncentreret på stadig færre hænder og stadig færre fiskeribyer.

I takt hermed er priserne på FKA steget kraftigt – så kraftigt, at der er FKA, som er blevet købt til priser, det vil tage 10 fangstår at tilbagebetale under gunstige vilkår, før der er plads til også at betale af på de faktiske driftsomkostninger ved selve fiskeriet.

For Han Herred er konsekvensen, at alle Lild Strands større fartøjer allerede pr. 1. juli 2006 er solgt til Thorup Strand med den konsekvens, at spilmanden i Lild er afskediget og kun nogle ganske få, mindre glasfiberbåde er tilbage. Situationen nærmer sig med andre ord den, vi finder i Slettestrand, hvor der endnu er et spil i behold, mens alle større både er solgt, og pladsen for det meste ligger øde hen.

Thorup Strand er derfor den eneste tilbageværende landingsplads baseret på et erhvervsmæssigt fuldtidsfiskeri, og de over 20 både på pladsen afspejler thorupfiskernes bestræbelser på at opkøbe FKA for at sikre sig tilstrækkelige andele af de nationale kvoter til at bevare fiskeriet.

20 familier har i efteråret 2006 sluttet sig sammen og dannet Thorup Strand Kystfiskerlaug for i fællesskab at opkøbe kvoter, som vil forblive på pladsen til varig brug for thorupfiskerne.

Denne landingsplads vil – når vi tager det store kystfiskeris afvikling i Thy og Vendsyssel i betragtning – efter alt at dømme blive den sidste af sin art i Danmark – ja i hele Skandinavien.

Lokal investeringsvilje, opretholdelsen af kystfiskeriets installationer og særlige serviceerhverv samt evnen til at danne pulje- eller andelsselskaber, der kan sikre Han Herreds kystfiskeri imod fjendtlige opkøb, vil alt andet lige være afgørende for, om fiskeriet herfra vil dø ud eller ekspandere og overleve på længere sigt.