Hav i Balance A/S – formål, mål og midler

Skagerrak


Hav i Balance A/S

(HIBAS)

Finansieringsselskab inden for bæredygtigt kystfiskeri

Hav i Balance er et lokalt initiativ til at sikre og udbygge kystfiskeriet, som det i dag udøves fra Jammerbugt efter bæredygtige og naturskånsomme principper, så både havmiljøet og de lokale samfund bevares. Initiativet går ud på at etablere et uafhængigt finansieringsselskab – på sigt en fond – som kan stille nødvendig finansiering til rådighed for selvstændige kystfiskere til deres havbåde, og som samtidig sikrer, at disse aktiver bruges til at holde gang i de lokale håndværk, den lokale service og muligheden for at udøve fiskeriet i overensstemmelse med de vedtagne bæredygtige og naturskånsomme principper. Initiativet er almennyttigt og socialøkonomisk med sigte på også en økonomisk bæredygtighed for alle involverede.

Formål
Selskabets overordnede formål er virke for øget bæredygtighed og naturskånsomhed inden for fiskeri med henblik på at bevare havmiljø og biodiversitet i havet. Selskabets overordnede formål varetages ved, at selskabet driver virksomhed med finansiering til selvstændige erhvervsfiskere, der har påtaget sig at udøve deres fiskeri inden for rammer, der er i overensstemmelse med selskabets overordnede formål, samt grupper og organisationer af sådanne fiskere. Selskabets finansierings-virksomhed omfatter såvel bygning af havbåde, leasingvirksomhed af disse både, finansiering til erhvervelse af lokalt byggede havbåde til naturskånsomt kystfiskeri og anden aktivitet i forbindelse hermed.

Jammerbugt i balance
Jammerbugt i Skagerrak er Danmarks mest frugtbare marine økosystem baseret på en rigt varieret havbund med dybder ned til 800 m, sandrevler, kalkrev, limstensklipper, stenrev, tangskove, grus-skråninger, ler- og tørvebund, blødhuller og sandbund. Igennem farvandet strømmer det baltiske vand fra Østersøens floder og det salte atlantiske vand fra Nordatlanten og Vesterhavet. Derved blandes fersk og salt, lunt og koldt vand i mange lag og strømhvirvler, med en rig organisk produktion i de fødekæder, fiskebestandene lever af, til følge.

Hav i Balance har til formål at give dette frugtbare naturområde en bæredygtig fremtid. På grund af dets rigdom er Skagerrak tiltrækkende for tungt bundfiskeri. Men Skagerraks marine økosystem kan bringes i balance og bevares ved langsomt at erstatte de energikrævende, industrielle fiskeriformer med et naturskånsomt og energilet kystfiskeri.

Bygningen af nye, klinkbyggede havbåde til naturskånsomt fiskeri, der kombinerer nordisk bådebygningskunst med de mest avancerede teknologier til kraftoverførsel og inden for elektronik baner vej for et bæredygtigt kystfiskeri, der engagerer den unge generation af fiskerfamilier i at fortsætte, udvikle og udvide kystfiskeriet. Hav i Balance er stiftet af Han Herred Havbåde og investerer i bygning af nye skibe fra Han Herred Havbådeværft til bæredygtigt kystfiskeri. Skibene sælges eller leases til selvstændige kystfiskere. Skibene bliver i sidstnævnte tilfælde fiskernes ejendom efter leasingperiodens udløb. Med sikkerhed i skibene og en bæredygtig drift skaffer Hav i Balance finansiering til skibsbygning og udvikling af viden, organisering og forvaltning af dette fiskeri.

Blå omstilling: Hav i Balance har muliggjort udviklingen af denne prototype til naturskånsomt og bæredygtigt fiskeri i Skagerrak. Det første eksemplar af havbåden er bygget til en fiskerfamilie i Thorupstrand på Han Herred Havbådeværft.

Robust investering i havmiljø
En helhed af faktorer gør dette projekt robust og resilient. Vi vil kort beskrive de 6 vigtigste.

1. Kystfiskeriet foregår med lette havbåde og skånsomme redskaber, der både skåner det marine økosystem samt fangsten og derfor leverer en ekstraordinær høj kvalitet, som opnår de højeste priser. Skånsomhed og indtjening begunstiger hinanden.

2. Et udstrakt kystfiskeri med passive og semipassive redskaber som garn og snurrevod er en naturskånsom måde at bruge og forvalte det marine økosystem på.

3. Fiskeri med garn og snurrevod har et lavt energiforbrug i forhold til bundtrawling pr. fanget ton fisk og er derfor både egnet til at nedsætte fiskeriets CO2 udslip og de økonomiske omkostninger til fossil energi. Det medvirker med andre ord til at nedsætte fiskeriets udgifter og olieforbrugets medskyld i klimaforandringerne.

4. Partsfiskeriets livsform – hvor båd, redskaber og besætning deles ligeligt om indtjeningen – giver samtlige fiskere incitament til at drive et efficient fiskeri, der skaber mest mulig værdi ud af naturressourcer, skibe, redskaber og arbejde.

5. Fangstrettighederne til bestandene af konsumfisk købes, afbetales, ejes og forvaltes for Jammerbugts vedkommende af fiskerfamiliernes andelsorganiserede kvotelaug, Thorupstrand Kystfiskerlaug. Fællesejets kultur giver på den ene side fiskerne incitament til at (forlange at de alle skal) bruge havområdets natur på skånsomme måder, fordi det sikrer deres egen og kommende generationer en fælles balance imellem fiskeri og økologi. På den anden side sikrer den andelsejede adgang til naturressourcen et glidende generationsskifte, hvor fiskere, skibe og redskaber afløses af nye generationer, uden at værdierne i lauget berøres negativt heraf. Hver generation bidrager til opbygningen af lokalsamfundets fælles fangstrettigheder ved at bruge disse til at skabe en forretning, der afdrager laugets lån.

6. Fra og med 2017 har Folketinget med fiskeriloven gjort det muligt at flytte fangstrettigheder fra det åbne kvotemarked og ind i en tidsubegrænset, beskyttet kystfiskerordning, hvorfra de tilmeldte kvoter aldrig kan tilbageføres til de store fiskeskibes kvotemarked. Fordi et kystfiskerlaug ikke (for at finansiere en privat generationsskifteproblematik) er nødt til på noget tidspunkt at sælge ud af sine fangstrettigheder til højest mulige pris, bringer lauget de fangstrettigheder, det køber, ind i den varige ordning. Derved får det samtidig del i den forøgelse af den årlige kvote, som hidrører fra, at staten har rådighed over en pulje af kvoter, som tildeles de fiskere/kvotelaug, der har indregistreret deres fangstrettigheder i den tidsubegrænsede, beskyttede kystfiskerordning for naturskånsomt fiskende fartøjer under 15 meters længde. Det giver selvsagt en større driftssikkerhed til finansieringsselskabet ved lån til laugets køb af fangstrettigheder, end man ellers vil kunne stille til rådighed.

De 6 aspekter af projektet betyder, at fonde såvel som andre kapitalejere, der ønsker at gøre en varig indsats for havmiljøet i Danmark, kan medvirke med ansvarlig kapital eller långivning til Hav i Balance og få sikkerhed for den anbragte kapitals værdi samtidig med det almennyttige afkast, der består i dens gavnlige bidrag til miljørigtig omstilling af fiskeriet i et af Danmarks artsrigeste havområder.